Hỏi đáp điện mặt trời

Quy trình lắp đồng hồ 2 chiều cho điện năng lượng mặt trời

Theo thông tư 16 của Bộ Công thương ban hành ngày 12/9/2017 dành cho phát triển dự án điện năng lượng mặt trời có hiệu lực từ ngày 26/10/2017.